Kontakt

Web Druhé Brno připravuje kolektiv autorů ve složení: Email: edmondsons@seznam.cz
Telefon: +420 777 806 825
 

Zásady ochrany soukromí  Zobrazit  Skrýt

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) je provozovatel webu uvedený v kontaktech výše.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a pověřil sám sebe.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává pouze osobní údaje návštěvníků stránky, které mu poskytli, protože po něm něco chtěli (třeba odpověď na mail).
 2. Správce zpracovává pouze identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro kontakt s návštěvníkem stránky a samotnou funkcí webu.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi návštěvníkem stránek a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na zasílání newsletteru podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • souhlas návštěvníků se zpracováním pro účely zasílání newsletteru podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi návštěvníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce může docházet k individuálnímu rozhodování, co a komu pošle, ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytuje návštěvník webu souhlas.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dokud není odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě takového souhlasu.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží/realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu webu,
  • zajišťující marketingové služby,
  • Google, který tu zobrazuje reklamu.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • odvolat souhlas se zpracováním zasláním emailu na výše uvedenou adresu.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo podobné právo jiného člověka, zvířete nebo rostliny na tomto webu.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal některé vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup jen on a taky ten, koho tím případně pověří.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte stisknutím příslušného tlačítka na webovém formuláři. Mimo jiné taky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit kdykoliv se mu zachce. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní tady.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 11. 2023.
 
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-05-22]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/kontakt.
 
Desktopová verze | Mobilní verze